Ako si ma SOI-ka našla a …

So zanietením ste sa pustili do predaja cez internet, máte víziu, prvé objednávky a nadšenie. Môžete podnikať mesiac alebo aj niekoľko rokov, a zrazu pred vami stoja ľudia, ktorí sa prezentujú ako inšpektori SOI.

Nadšenie sa roztápa a vy čakáte, čo od vás chcú.

V hlave vám víria myšlienky. Kedy bola posledná reklamáciu? Čo sme urobili zle?

Odpoveď inšpektorov je strohá. Na svojej webovej stránke neuvádzate zákonom dané údaje. Ich neuvedením ste si nesplnili svoju povinnosť a porušili zákon.

Čo to znamená? Aké údaje? Aké porušenie zákona?!

V hlave máte zmätok a neviete aké údaje od vás chcú. Kde ste sa o nich mali dozvedieť, veď nie ste právnik a tiež nemáte čas študovať zákony, mohli by to chápať. Ste obchodník a robíte všetko, ako najlepšie viete, minimálne tak, ako to robia ostatní.

Obchodné podmienky ste si stiahli zo stránky, z ktorej ste kedysi nakupovali. Je to solídna stránka, ktorá je na internete už dlho.

Inšpektori sadnú a začnú písať zápisnicu. Podľa zákona 250/2007 Z.z. predávajúci

„uprel spotrebiteľovi právo na informácie, keď neposkytol spotrebiteľovi informácie o označení registra, ktorý poskytovateľa služieb zapísal a čísle zápisu

„uprel spotrebiteľovi právo na informácie, keď neposkytol spotrebiteľovi informácie o názve a adrese orgánu dozoru, ktorému činnosť poskytovateľa služieb podlieha

„predávajúci neuvádzal lehotu počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny. Prevádzkovateľ internetového obchodu neuvedením týchto potrebných informácií poskytol spotrebiteľovi neúplný údaj o nákupných podmienkach,“

Následne inšpektori SOI uložia opatrenia tieto nezrovnalosti odstrániť. Odstrániť chyby uložené opatrením JE VAŠA POVINNOSŤ.

„Pokiaľ by orgán dozoru zistil, že kontrolovaná osoba v určenej lehote opatrenie na mieste nesplnila, resp. ho nesplnila vôbec, toto konanie je vyhodnotené ako porušenie vyššie cit. zákona č. 128/2002 Z.z., za ktoré sa ukladá pokuta podľa § 9 ods. 1 tohto zákona až do výšky 16 596,95 €, resp. 33 193,91 €.“

Ak máte pocit, že to nebolo také strašné, veď dané opatrenia odstránite, netešte sa. Ešte vám bude doručené Rozhodnutie o udelení pokuty za porušenie zákona.

Máte síce právo odvolať sa, ale ak ste raz niečo neuviedli, čo je zákonom dané, odvolanie nepomôže a pokutu musíte uhradiť!

Ak sa chcete vyhnúť pokute za porušenie zákona, skontrolujte si, či na svojej webovej stránke máte uvedené tieto údaje:

 1. názov, obchodné meno a sídlo poskytovateľa služieb alebo; ak ste živnostníkom meno, priezvisko, miesto podnikania a adresu bydliska poskytovateľa služieb,
 1. adresu elektronickej pošty (mailová adresa, na ktorej vás môže spotrebiteľ kontaktovať),
 1. telefónne číslo, prípadne fax, POZOR Kontaktné telefónne číslo nesmie byť číslo so zvýšenou tarifikáciou.
 1. IČO, DIČ/ DIČ SK
 1. označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu (t.j. obchodný alebo živnostenský register),
 1. Orgán dohľadu s uvedením adresy a kontaktným telefónnym číslom, poprípade faxom,
 1. Obchodné podmienky
 • dodacie podmienky, lehotu, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať výrobok alebo poskytnúť službu,
 • náklady na dodanie tovaru,
 • platobné podmienky,
 • cenu za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku, ak sa cena určuje inou ako základnou sadzbou,
 • lehotu, počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou, vrátane ceny,
 • minimálnu lehotu, na ktorú možno zmluvu uzavrieť, ak ide o zmluvu o predaji tovaru alebo o poskytnutí služby, ktoré sa dodávajú alebo vykonávajú nepretržite alebo opakovane
 • informáciu o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú alebo na čas dlhší ako jeden rok.
 1. Reklamačný poriadok, v ktorom nesmie chýbať adresu predávajúceho, na ktorej môže spotrebiteľ uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť, vyhlásenie predávajúceho o zodpovednosti za vady,
 1. informáciu o záruke a o servisných službách,
 1. informáciu o ochrane osobných údajov,
 1. informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
 1. predajnú cenu výrobku s DPH,
 1. hlavné vlastnosti výrobku.
 2. informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa; 21a) predávajúci zaviazal tento systém využívať zároveň uvedie na svojom webovom sídle odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, 21b) prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.

Chýba vám len jeden údaj?                 

Doplňte si ho čo najskôr!     

Nikdy neviete, kedy k vám zavíta „návšteva“.

Ak vám článok pomohol, napíšte nám do komentárov. Ak sa vám páčil, zdieľajte ho s priateľmi.

.
ebook-7-hlupych-chyb-pri-reklamaciach-clanky-opt

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *