Viete, že odborné posúdenie k reklamácii kontroluje SOI?

Určite sa vám už stalo, že ste reklamáciu zamietli. A určite viete, že reklamáciu uplatnenú do 12 mesiacov od kúpy môžete zamietnuť len na základe odborného posúdenia.

Ak si aj myslíte, že riešenie reklamácií už máte v malíčku, práve pri zamietnutej reklamácii na základe odborného posúdenia je veľká pravdepodobnosť, že vám SOI-kári naparia pokutu za porušenie zákona.

Už počujem vašu obhajobu: Prečo? Aké porušenie zákona?

Veď reklamácia bola zamietnutá na základe požadovaného odborného posúdenia a odborné posúdenie nepíšem ja, ale predsa výrobca. Je to smiešne, prečo by som mal dostať pokutu. Predsa viem, ako môžem reklamáciu zamietnuť.

„Vieš- nevieš“, pri zamietnutej reklamácii je veľmi veľká pravdepodobnosť, že nespokojný zákazník sa obráti na SOI-ku. Inšpektori SOI vás musia navštíviť a vy im musíte ukázať všetky papiere( doklady), ako ste reklamáciu riešili. Zaujíma ich toho veľa, ale veľmi radi si pýtajú ODBORNÉ POSÚDENIE, na základe ktorého bola reklamácia zamietnutá.

Veľmi dôsledne ho študujú. Čo ich zaujíma?

Podľa § 18a zákona č. 250/2007 Z.z. musí odborné posúdenie pri riešení reklamácie obsahovať zákonom stanovené povinné údaje:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
c) popis stavu výrobku,
d) výsledok posúdenia,
e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

Stačí jeden chýbajúci údaj a odborné posúdenie SOI neberie do úvahy!

Vyhotovené odborné posúdenie k reklamácii musí mať písomnú formu.

Ak zamietate reklamáciu na základe odborného posúdenia, overte si, či posúdenie má všetky povinné náležitosti. Stačí jeden chýbajúci alebo chybný údaj a SOI riešenie reklamácie neberie do úvahy z dôvodu nedodržania formálneho postupu. Následne je predávajúci povinný uhradiť pokutu.

„toto odborné posúdenie neobsahovalo presnú identifikáciu posudzovaného výrobku“ „Do výpočtu náležitostí odborného posúdenia je zaradená aj požiadavka presnej identifikácie posudzovaného výrobku, pri absencii ktorej je daný úkon absolútne neplatný. Predávajúci teda pri vybavovaní reklamácie zo dňa … nedodržal formálny postup pri vybavovaní reklamácie,…“ ( Citácia z rozhodnutia SOI)

Odborné posúdenie si môže vystaviť predávajúci sám len v prípade, že je výrobcom poverenou osobou.

SOI si pri kontrole odborného posúdenia môže vyžiadať k nahliadnutiu aj poverenie oprávnenej osoby. Táto osoba musí byť poverená priamo výrobcom a zaškolená. Doklad o poverení musí mať predajca resp. osoba, ktorá posudok vystavila k nahliadnutiu.

„Účastník konania nepreukázal, že „Vyjadrenie k reklamácii zo dňa…“ je odborným posúdením vydaným zákonom stanoveným subjektom, teda že ide o vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (určená osoba). Z uvedeného dôvodu správny orgán neakceptoval „Vyjadrenie k reklamácii“ ( Citácia z rozhodnutia SOI)

Poznámka: Odborné posúdenie môže vydať len:

– znalec podľa zákona č. 382/2004 Z. z. Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

– autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba – podľa § 11 ods. 1, § 2 ods. 1 písm. f) a § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 a § 15 zákona č. 90/1998 Z. z.

– autorizovaný servis (oprávnená osoba výrobcom na vykonávanie záručných opráv) – musí byť uvedená v záručnom liste (osoba podľa § 625 Občianskeho zákonníka).

Zoznam znalcov a autorizovaných a notifikovaných osôb nájdete na: http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm

Odborné posúdenie ak nie je výrobcom alebo oprávnenou osobou vydané v slovenskom jazyku, musí byť úradne preložené.

Za vybavenie reklamácie je zodpovedný predávajúci, nie výrobca ani dodávateľ a teda udelenú pokutu hradí vždy predávajúci.

 

ebook-7-hlupych-chyb-pri-reklamaciach-clanky-opt
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *