Stornovanie objednávky a zmluvná pokuta

Pri čítaní obchodných podmienok e-shopov, ma zaujali informácie o storno poplatku a zmluvnej pokute.

„ Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky si môže predávajúci uplatniť zmluvnú pokutu minimálne vo výške zaplateného poštovného a maximálne vo výške 50% z celkovej ceny objednávky

„ Zrušenie alebo zmenu objednávky môže zákazník vykonať len od prvého potvrdenia (odoslania) objednávky“

„ Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to len do 3 hodín od objednávky tovaru (východzí je dátum a čas odoslania objednávky kupujúceho, ktorý sa zobrazí predávajúcemu v systéme a kupujúcemu v e-mailovej správe).“
Aký skvelý nápad! Dám si to aj ja do Obchodných podmienok a zákazník mi už nebude môcť stornovať objednávku.

Veď aj naposledy, objednávka cez net za 850 €( júj, ale sme sa potešili), ale keď sme tovar objednali, objednávku zrušili. Tovar za 850€ máme v sklade v krabici a ktovie, kedy ho predáme.

Skvelý nápad! Alebo nie je až tak skvelý?!

Tieto body v obchodných podmienkach o zmluvnej pokute, storno poplatku a dobe, dokedy smie zákazník stornovať objednávku skvelé nie sú. Predávajúcemu môžu spôsobiť problém a nemalú finančnú pokutu od SOI.

Prečo? Veď zákazníci si naobjednávajú tovar, ktorý musím ja objednať, a potom ho už nechcú. Len tak, si stornujú objednávku! Čo mám ja teraz robiť s tým tovarom?
Odsek 5 §7 Zákon o ochrane spotrebiteľa hovorí: „Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.“
V praxi to znamená, že zákazník, ktorý si objednal tovar, ktorý máte vo svojej ponuke na webovej stránke, môže objednávku bezplatne stornovať( odstúpiť od kúpnej zmluvy) kedykoľvek pred jej doručením a následne, po prevzatí tovaru má 14 dní na to, aby odstúpil od kúpnej zmluvy, ak mu tovar nevyhovuje.

Pozor! Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy musí byť v písomnej forme.

O storno poplatku pri odstúpení od zmluvy pri poskytovanej služby a tovaru objednaného osobitne pre 1 zákazníka sa budeme venovať v iných článkoch.

Vráťme sa ešte k Zmluvnej pokute.

Zmluvná pokuta je písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami o zaplatení dohodnutej sumy( musí byť dohodnutá určito), ktorú je povinný dlžník zaplatiť v prípade porušenia zmluvnej povinnosti. V zmluve musí byť uvedená aj povinnosť, ktorú zmluvná pokuta zabezpečuje.
Zakotvenie zmluvnej pokuty v obchodných podmienkach nie je postačujúce.

§544 odsek 2 Občianskeho zákonníka: Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

§ 40 odsek 1 Občianskeho zákonníka: Ak právny úkon nebol urobený vo forme, ktorú vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov, je neplatný.

Zmluvnou pokutou nie je možné obmedziť právo kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Takáto zmluva je neplatná.
§ 39 Občianskeho zákonníka: Neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.
Takže skvelý nápad zakomponovať si podobné body do Obchodných podmienok, nie je až tak skvelý.
Ak podobné body máte vo svojich Obchodných podmienkach, tak preč s nimi!
Akákoľvek formulácia obmedzujúca spotrebiteľa v práve odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku pri predaji tovaru je v rozpore so zákonom. Preto aj dohoda strán, ktorá odstúpenie od zmluvy jednou zo zmluvných strán postihuje zmluvnou pokutou je absolútne neplatná.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *